gurnah_a
Syrian novelist Khaled Khalifa - "Syria has no choice but hope"